Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglementArt. 1 Lidmaatschap


Om lid te worden van Turnkring EWB vzw doe je een aanvraag door middel van een inschrijvingsformulier. Als je door de raad van bestuur aanvaard wordt en aansluitend het inschrijvingsgeld betaalt dan ben je lid. Alleen als je lid bent heb je toegang tot de kleedkamer en de turnzaal tijdens de uren van je training.


Aansluiten bij de Turnkring EWB vzw, houdt ook in dat je akkoord gaat met de inhoud van dit huishoudelijk reglement. Indien je minderjarig bent is het belangrijk dat je ouder(s) - of voogd - kennis hebben van dit huishoudelijk reglement en akkoord gaan met de inhoud er van. Dit huishoudelijk reglement is ter inzage in de turnzaal.


Art. 2 Lidgelden


Het lidgeld wordt jaarlijks en op voorhand door de raad van bestuur vastgesteld en omvat naast de lessen, ook de verzekering tegen gebeurlijke ongevallen tijdens de trainingen, tijdens de lessen, tijdens de jaarlijks braderie en tijdens de wedstrijden en/of optredens telkens op voorwaarde dat deze gebeuren onder toezicht van een, door de raad van bestuur van Turnkring EWB vzw aangestelde trainer of onder toezicht van een lid van de raad van bestuur.


Art. 3 Turnzaal


De trainingen gaan door in de turnzaal van Turnkring EWB vzw (Laurens De Metsstraat 17 te 9620 Zottegem) of in de sporthal van Bevegem (Bevegemse Vijvers 1, 9620 Zottegem) of in de sporthal van Zwalm (Sportlaan 1, 9630 Zwalm)


Enkel na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur, kunnen trainingen en/of lessen op een andere locatie doorgaan. De toegang tot de turnzaal is voorbehouden voor de personen die toegelaten zijn door de trainer of door een lid van de raad van bestuur. Omkleden gebeurt in de kleedkamer, dus niet in de turnzaal.


De turnzaal betreed je ofwel blootsvoets ofwel op kousen ofwel met turnpantoffels. Dus niet met de schoenen waarmee je buiten loopt.


Na elke training plaats je, samen met de andere leden, de toestellen en matten terug op de afgesproken plaats. De trainer geeft hiertoe de nodige instructies.


Bij beschadiging of breuk aan een toestel of materiaal, dien je dit onmiddellijk te melden aan de trainer. Deze neemt de taak op zich om het hiertoe aangeduide lid van de raad van bestuur op de hoogte te brengen. Als je opzettelijk en vrijwillig schade toebrengt aan de infrastructuur of aan het materiaal ben je hiervoor zelf aansprakelijk en zal je deze schade moeten betalen.


Je zorgt mee voor de netheid in de turnzaal en in de kleedkamer. In de turnzaal mag je niet eten noch drinken!


Art. 4 Kledij


Tijdens de trainingen en kampen is aangepaste sportkledij verplicht. Tijdens de competities, demonstraties en het jaarlijks turnfeest (braderie) wordt per afdeling een uniforme kledij gedragen zoals door het bestuur en/of trainer wordt aanbevolen.


Art. 5 Trainingen & activiteiten


De dagen en uren van de trainingen worden bij het begin van het sportjaar (1 september) vastgelegd door het bestuur. Indien er onvoorzien wijzigingen worden aangebracht aan het uurrooster dan zal je hierover worden ingelicht.


Je zorgt dat je op tijd bent voor de training, zodat deze op het vastgelegde uur kan beginnen. Hou er wel rekening mee dat je enkele minuten nodig hebt om je vooraf om te kleden. Na het beëindigen van de training blijft de trainer aanwezig tot je terug bent omgekleed. En dan kan je vertrekken of word je afgehaald. De trainer zal toezicht houden tot maximum tien minuten na het einde van de training.


Als je lid bent van Turnkring EWB vzw dan wordt van jou verwacht dat je wekelijks de trainingen bijwoont. Alleen door regelmatig te oefenen en de instructies van de trainer te volgen zal je vorderingen maken. Ook voor andere activiteiten van de vereniging wordt verwacht dat je je steentje bijdraagt. Het niet - deelnemen aan de trainingen kan geen aanleiding geven tot het terugvorderen van het betaalde lidgeld noch van een deel ervan.


Indien een training om een of andere reden dient te worden geannuleerd zal de trainer alle leden verwittigen hetzij persoonlijk hetzij door aanplakking aan de sportzaal. Het annuleren van trainingen kan evenmin aanleiding geven tot het terugvorderen van het betaalde lidgeld noch van een deel ervan.


Art. 6 Aansprakelijkheid


Turnkring EWB vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen met een lid, waarbij op het ogenblik van het ongeval geen trainer of lid van de raad van bestuur aanwezig was, die toezicht hield en die, in voorkomend geval, aan het desbetreffende lid zijn toestemming had gegeven tot het uitvoeren of poging tot het uitvoeren van die concrete oefening of acrobatie. Een lid dat reeds aanvangt met turnen vooraleer de trainer aanwezig is, doet dit geheel op eigen risico en Turnkring EWB vzw kan in dit geval onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden. Turnkring EWB vzw is onder geen enkel beding aansprakelijk voor ongevallen met een persoon die geen lid is van Turnkring EWB vzw.


Art. 7 Verzekering


Turnkring EWB vzw is, samen met 317 andere clubs met meer dan 121.000 leden, lid van “Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw”. De verzekering van Turnkring EWB vzw voor ongevallen met een lid of trainer is geregeld via deze Federatie.


Elk gebeurlijk ongeval dient onmiddellijk (binnen de 24u) te worden gemeld aan de aanwezige trainer. Deze zal jou een ongeval - aangifteformulier bezorgen of je kan dit formulier ook vinden op onze website. Lichamelijke ongevallen omvat alleen lichamelijke schade en geen stoffelijke zoals bijvoorbeeld: brillen, tandprothesen, kledij, etc. Voor vergoeding van lichamelijke schade geldt alleen de door het RIZIV erkende behandelingen. Schadegevallen tussen de leden onderling vallen onder familiale verzekering voor zover hun polis dit risico dekt.


Art. 8 Afspraken voor een goede verstandhouding


  • je toont steeds respect voor ieders inzet en mogelijkheden
  • je staat mee in voor de goede naam van Turnkring EWB vzw


Bemerkingen ivm het functioneren van Turnkring EWB vzw worden bij voorkeur doorgegeven aan een lid van de raad van bestuur. Bij niet - naleving van dit huishoudelijk reglement of bij verstoring van de werking van onze turnkring zal door de raad van bestuur een sanctie worden genomen. Elk lid van onze club kent dit reglement. Merk je dat iemand het toch niet naleeft, spreek die persoon daar dan gerust vriendelijk op aan.


Wil je iets melden of heb je een klacht? Neem dan contact op met onze clubvertrouwenspersoon:
Jeroen cochie, via jeroencochie@hotmail.com of via 09 360 06 99.


Wil je iets melden buiten de club? Neem dan contact op met “Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw”. Zij kunnen je verder helpen of gericht doorverwijzen.