Missie & visie

MISSIE


De Turnkring Eikels worden Bomen vzw, verder EWB genoemd, stelt zich tot doel de recreatieve beoefening van de turnsport actief te bevorderen.


De missie van EWB bestaat erin een bijdrage te leveren tot de sportbeoefening in het algemeen en tot de turnsport in het bijzonder, dit eventueel met het oog voor de globale maatschappelijke noden en vereisten inzake een duurzame samenleving.


Onze vereniging wil in de eerste plaats bijdragen tot een creatie van een sportieve meerwaarde in de regio door een turnclub uit te bouwen die op professionele wijze tot zo goed mogelijke sportieve en gezonde resultaten komt.

EWB wil tevens als een waardige sportieve ambassadeur optreden in de regio en houdt ethische waarden zoals respect, eerlijkheid, sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Deze waarden moeten uitgedragen worden door alle personen die EWB vertegenwoordigen, namelijk de leden van het bestuur, de trainers en alle gymnasten.

VISIE


Ons streefdoel is zo een groot mogelijk publiek mobiliseren om actief aan gezonde, recreatieve sportbeleving te doen. EWB richt zich tot alle leeftijdsgroepen, van kleuter tot senior. Voor elke leeftijdsgroep is een aangepaste begeleiding voorzien, gaande van spelend bewegen voor de kleinsten, naar prestatiegerichte training voor de jongeren en fitheidstraining voor de senioren. Voor de leden die wensen te evolueren naar een competitieve beoefening van de turnsport stelt EWB zijn deskundigheid en ervaring ter beschikking in de begeleiding naar een (semi)-professionele turnclub.


EWB richt zich vooral op de recreatieve beoefening van de turnsport. Hierbij gaat specifiek aandacht naar de individuele mogelijkheden van de leden zodat elkeen zich optimaal kan ontplooien. EWB stelt een aangepaste sportzaal, specifieke toestellen, hulpmiddelen en gediplomeerde trainers ter beschikking van zijn leden.


Hierbij tracht EWB democratische inschrijvingstarieven te hanteren.


EWB wil tevens als een waardige sportieve ambassadeur optreden in de regio en houdt ethische waarden zoals respect, eerlijkheid, sociale bewogenheid hoog in het vaandel. Deze waarden moeten uitgedragen worden door alle personen die EWB vertegenwoordigen, namelijk de leden van het bestuur, de trainers en alle gymnasten.


Ons motto is niet voor niets: "TURNEN doet je STRALEN!"